Pazar, Ağustos 1, 2021

Mehmet Baha Tanman (Hayatı)

Doğum Tarihi ve Yeri: İstanbul/1952
Eğitim
Lise: Saint Joseph Fransız Lisesi, 1970
Lisans: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu, 1975
Doktora: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü,  ‘İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri’, 1990.
Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği:

Yurtiçi Burslar:
Yayınlar:
Kitap:
1) Edirne’de Camiler ve Mescitler ve Medreseler, Kültür Konseyi, İstanbul, 2013.
Kitap bölümleri, makaleler, kongre ve sempozyum bildirileri:    111
1) “Hasırîzade Tekkesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, VII(1977), 173-201.
2) “İstanbul, Süleymaniye’de Helvaî Tekkesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, VIII(1979), 173-201.
3) “Turhal’ın Gümüştop (Dazya) Köyündeki Namazgâh”, Sanat Tarihi Yıllığı, IX-X(1981), 309-316.
4) “Relations entre les semahane et les türbe  dans les tekke  d’Istanbul”, Ars Turcica – Akten des VI. Internationaler Kongresses für Türkische Kunst, München, 1987, 312-322.
5) “Atik Valide Külliyesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2(Nisan 1988), 3-19.
6) “Fatih İlçesinin Osmanlı Dönemi Eserleri”, Fotoğraflarla Fatih Anıtları, İstanbul, 1988, 47-126.
7) “Sinan’ın Mimârîsi / Tekkeler”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul, 1988, 311-332.
8 ) “Sinan’ın Mimârîsi / İmâretler”, Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul,1988, 334-353.
9) “İstanbul/Kasımpaşa’daki Piyale Paşa Külliyesi’nin Medresesi ve Tekkesi İçin Bir Restitüsyon Denemesi”, Sanat Tarihinde Doğudan Batıya – Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 1989, 87-94.
10) “Yunanistan’da, Katerin’de Abdullah Baba Tekkesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 9(Aralık 1990), 19-28.
11) “İstanbul/Merdivenköyü’ndeki Bektaşi Tekkesi’nin ‘Meydan Evi’ Hakkında”, Semavi Eyice Armağanı – İstanbul Yazıları, İstanbul, 1992, 317-342.
12) “Settings for the Veneration of Saints”, The Dervish Lodge – Architecture, Art and Sufism in Ottoman Turkey, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1992, 130-171.
13) “Yenikapı Mevlevîhânesi”, IX. Vakıf Haftası Kitabı – Türk Vakıf Medeniyetinde Hz. Mevlânâ ve Mevlevîhânelerin Yeri ve Vakıf Eserlerde Türk-İslâm Sanatları Seminerleri (2-4 Aralık 1991 Ankara), Ankara, 1992, 93-108.
14) “İstanbul Tekkeleri”, Arredamento Dekorasyon, 45(Şubat 1993), 112-115,115a.
15) “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihi Eserlerinden Fındıklı’da Hatuniye Külliyesi”, Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya, 1993, 139-161.
16) “Merzifon, Kara Mustafa Paşa Camii Şadırvanının Kubbesinde Zileli Emin’in Yarattığı ‘Osmanlı Dünyası’ ve Bu Dünyaya Yansıyan Kişiliği”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar / Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, 491-522.
17) “Biz Aşağıda İmzası Olanlar…(III)/Bahariye Mevlevîhanesi’nin Mimari Özellikleri ve Semahane-Türbe Binası İçin Bir Restitüsyon Denemesi”, İstanbul, 8(Ocak 1994), 45-53.
18) “İstanbul Mevlevîhâneleri”, Osmanlı Araştırmaları, XIV(1994), 177-183.
19) “Mistik İstanbul”, Atlas / İstanbul 95 Özel Sayı, Ocak 1995, 100-105.
20) (V. Belgin Demirsar-Arlı ile), “İstanbul/Eyüp’te Bulunan Çinili Çeşme Hakkında”, Prof. Dr. Şerare Yetkin Anısına Çini Yazıları, İstanbul, 1996, 167-178.
21) “Hekimoğlu Ali Paşa Camii’ne İlişkin Bazı Gözlemler”, Prof. Dr. Oktay Aslanapa Armağanı, İstanbul, 1996, 253-280.
22) “Bursa’da Osmanlı Mimarisi”, Bursa, yay. Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1996, 124-142.
23) “Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi”, Nevşehir, yay. Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1996, 144-158.
24) “Eyüpsultan’da Tarikat Yapıları”, 1. Eyüpsultan Sempozyumu – Tebliğler, yay. Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul, [1997], 102-120.
25) (E.Naza ve Y. Tiryaki ile), “İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Kürsüsü/Bölümü/Anabilim Dallarında Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Düzeyinde Eğitim Görenlerin Özgeçmişleri ve Yayınları”, Sanat Tarihi Yıllığı  / 50. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı, XIV(1997), 23-178.
26) “Le Tekke  Bektachi de Kazlıçeşme. II. Emplacement, architecture et décoration”, Anatolia Moderna-Yeni Anadolu, VII(1997), 111-126.
27) “Beşiktaş Mevlevîhanesi’ne İlişkin Bir Minyatürün Mimarlık Tarihi Açısından   Değerlendirilmesi”, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı / Sempozyum Bildirileri (19-10 Mart 1998), yay. Sanat Tarihi Derneği, İstanbul, 1998, 181-216.
28) “Edirne’de Erken Dönem Osmanlı Camileri ve Özellikle Üç Şerefeli Cami Hakkında”, Edirne: Serhattaki Payıtaht, haz. E. Nedret İşli – M. Sabri Koz, yay. Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., İstanbul, 1998, 325-352.
29) “Kılıç Kuşanma Törenlerinin Eyüp Sultan Külliyesi ile Yakın Çevresine Yansıması”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu – Tebliğler, yay. Eyüp Belediyesi, İstanbul, 1998, 76-93.
30) “Saraylar, Kasırlar, Köşkler” (Bayıldım Köşkü, Nisbetiye Kasrı); “Yalılar, Konaklar” (Kahvecibaşı Konağı, Muzurus Paşa Köşkü); “Tekkeler”, Dünden Bugüne Beşiktaş, ed. Nuri Akbayar, yay. Tarih Vakfı – Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı, İstanbul, 1998, 56-108 (61-64, 71-72); 109-118 (113-114, 116-118); 181-207.
31) “Gümüşhanevî Tekkesi’nin Tarihî ve Mimarî Özellikleri”, İlim ve Sanat, 48 (Mayıs-Temmuz 1998), 115-123.
32) “Mimarlığı Dışında Sinan”, Sanat Dünyamız – Yaratıcı Osmanlılar, 73(1999), 183-193.
33) “Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Memlûk Etkileri”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras”, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2000, 82-90.
34) “Mamluk Influences in the Early Otoman Architecture”, 7 Centuries of Otoman Architecture “A Supra_National Heritage”, İstanbul,2000, 86-94.
35) “Geç Dönem Osmanlı Tekke Sanatında Seyyid Ahmed el-Rifa’î Türbesi Tasvirleri / Depictions of the Mausoleum of Seyyid Ahmed El-Rifa’î in late dervish convent Ottoman art”, Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı – Palmet, yay. Vehbi Koç Vakfı – Sadberk Hanım Müzesi, III(2000), 77-91(Türkçe), 92-102(Resimler), 103-120.
36) “Edirne Selimiye Camii’nin Hünkâr Mahfilindeki Bazı Ayrıntılardan II. Selim’in ve Mimar Sinan’ın ‘Dünyalarına’ ”, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları – Yıldız Demiriz’e Armağan, İstanbul, 2001, 151-161.
37) (A. V. Çobanoğlu ile), “Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık Ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları – Mimarlık”, Orta Doğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 23-27 Ekim 2000 Hatay, 28 Ekim 2000 İskenderun, yay. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2001, II, 515-531.
38) “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler”, Türkler, Ankara, 2002, XII, 149-161.
39) “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Üsküdar’da Rifa’î Âsitânesi”, 100 Yaşında Bir Osmanlı Ekrem Hakkı Ayverdi ve Osmanlı Mimârîsi – Sempozyum (4 Aralık 1999 Ankara), Ankara, 2002, 117-174.
40) “Bursa ve Çevresinde Erken Dönem Osmanlı Tarikat Yapıları”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, Bursa, 2002, 254-264.
41) “Osmanlı İnsanının Zihniyet Dünyasındaki Mistik Boyutun Kent Dokusuna Yansıması: İstanbul Örneği”, Arredamento Mimarlık, 158(Aralık 2002), 98-106.
42) “L’influence de l’Architecture Ottomane dans les Bâtiments Religieux et Civils de la Communauté Grecque Orthodoxe : Exemples d’Istanbul, d’Anatolie et des Îles Égéennes”, Actes du V Congrès International d’Archéologie Ottomane tenu les 21, 22 et 23 septembre 2001 sur : Citadelles, Fortifications Militaires & Influences Artistiques Ottomanes, Zaghouan (Tunis), 2003, 187-210.

43) “Geç Dönem Osmanlı Tekke Sanatında Seyyid Ahmed el-Rifa’î Türbesi Tasvirleri (İngilizce)”,  Proceedings of the XI. International Congress of Turkish Art – CDRom, Utrecht, 2003.
44) “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler”, Osmanlı Uygarlığı, haz. H. İnalcık – G. Renda, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 2003, I, 289-307.
45) “Zeytinburnu İlçesi’ndeki Tekkeler”, Surların Öte Yanı Zeytinburnu, haz. Burçak Evren, yay. Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, Mayıs 2003, 92-113.
46) “XVI. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığından ‘Sinan Dışı’ Görünümler”, 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı (11-12 Nisan 2001 Sempozyum Bildirileri), yay. Sanat Tarihi Derneği, İstanbul, 2004, 85-115.
47) “Osmanlı Dönemi Tarikat Yapılarında Sûfî İnançlarının ve Simgelerinin Yansımaları”, Sanat ve İnanç – Rıfkı Melûl Meriç Anısına, haz. Banu Mahir – Hâlenur Kâtipoğlu, yay. M.S.Ü. Türk Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Şubat 2004, II, 265-280.
48) “Tekkeler”, Geçmişten Günümüze Beyoğlu, yay. TAÇ Vakfı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2004, I, 361-388.

49) “14. ve 15. Yüzyılların Anadolu Türk Mimarlığında Gotik Etkiler”, Afife Batur’a Armağan, İstanbul, 2005, 213-225.
50) « Un champ inexploré de l’architecture domestique ottomane: Les harems et les selamlıks des tekkes », Actes des VI et VIIe Congrès sur le Corpus d’Archéologie Ottomane sur. Selsebils, Minarets, Mausolées et Souks a l’Époque Ottomane, Tunis, 2005, 51-71.
51)  « Les selsebils dans l’architecture ottomane », Actes des VI et VIIe Congrès sur le Corpus d’Archéologie Ottomane sur. Selsebils, Minarets, Mausolées et Souks a l’Époque Ottomane, Tunis, 2005, 169-194.
52) “Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, yay. Atatürk Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 306-363.
53) “Osmanlı Şehrinde ve Mahallesinde Tekkelerin Yeri: İstanbul Örneği”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, yay. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 365-368.
54) “Ottoman Architecture and the Sufi Orders: Dervish Lodges”, Sufism and Sufis in Ottoman Society, yay. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 318-381.
55) “The Position of the Tekkes in Ottoman Cities and Urban Districts: The Istanbul Example”, Sufism and Sufis in Ottoman Society, yay. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 2005, 383-386.
56) “Nineteenth-Century Ottoman funerary architecture: From innovation to eclecticism”, Islamic Art in the Nineteenth Century: Innovation or Eclecticism, ed. Doris Behrens-Abouseif – Stephen Vernoit, Leiden – Boston, 2006, 37-55.
57) (Sevgi Parlak ile), “Tarikat Yapıları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, ed. A. Uzay peker – Kenan Bilici, yay. Kültüğr ve Turizm bakanlığı, Ankara, 2006, II, 391-419.
58) “Mevlevîhânelerin Mimari Süslemesinde Mevlevîliğe İlişkin Öğeler”, Aşk Ocağında Cân Olmak – İnsanlığın Mirası: Mevlânâ Celâleddin Rûmî, haz. Ekrem Işın, yay. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, [2007], 95-113.
59) “Kitchens of the Ottoman Tekkes as Reflections of Imarets in Sufi Architecture”, Feeding People, Feeding Power – Imarets in the OttomanEmpire, ed. Nina Ergin – Christoph K. Neumann – Amy Singer, Eren Press, İstanbul, 2007, 211-239.
60) “Osmanlı Kimliğinin Kent, Külliye, Mimarlık ve Peyzaj Boyutlarının Oluşumunda Bursa’nın Yeri”, Bursa Araştırmaları, 17 (Yaz 2007), 3-11.
61) “İstanbul’da Mevlevîliğin Fiziksel Ortamı – The Physical Setting of the Mevlevî Order in İstanbul”, Saltanatın Dervişleri Dervişlerin Saltanatı – The Dervishes of Sovereignty The Sovereignty of Dervishes, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2007, 76-113.
62) “Kendi Eksenside Dönen Sembolizm: Mevlevîlik ve Gündelik İşler – Symbolism Revolving Around its Own Axis: The Mevlevî Order and Daily Chores (Katalog)”, Saltanatın Dervişleri Dervişlerin Saltanatı – The Dervishes of Sovereignty The Sovereignty of Dervishes, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2007, 169-205 (kat. no: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).
63) “İstanbul Mevlevîleri: Kayıp Bir Dünyadan Görüntüler – The Mevlevîs of İstanbul: Images from a Lost World (katalog)”, Saltanatın Dervişleri Dervişlerin Saltanatı – The Dervishes of Sovereignty The Sovereignty of Dervishes, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2007, 206-270 (kat. no: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58).
64) “Geç Dönem Bektaşî Resim Sanatından İlginç Bir Örnek: Mehmed Nuri Baba Portresi”, Muhibbe Darga Armağanı, haz. Taner Tarhan – Aksel Tibet – E. Konyar, yay. Vehbi Koç Vakfı – Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul, 2008, 493-504.
65) “Giriş – Boğaziçi’nde Yalı Mimarlığının Gelişimine İlişkin Bir Deneme”, Sadullah Paşa ve Yalısı – Bir Yapı Bir Yaşam, yay. Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul 2008, 9-14.
66) “Sadullah  Paşa Yalısı’nın Geç Dönem Osmanlı  Mimarlığındaki Yerine İlişkin Bazı Gözlemler”, Sadullah Paşa ve Yalısı – Bir Yapı Bir Yaşam, yay. Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul, 2008, 123-141.
67) “Le Tekke de Gümüşhânevî à Istanbul: histoire et caractéristiques architecturales d’un tekke Nakşibendî-Halidî”, Journal of the Hıstory of Sufism – Journal d’Histoire du Soufisme, V, The Naqshbandiyaa-Khâlidiyya Sufi Order – L’Ordre Soufi Naqshbandiyya-Khâlidiyya, Paris, 2008, 87-106.
68) “Anadolu Türk Mimarlığında Kullanılmış Bir Silme Türünün Kökeni ve Gelişimi Hakkında”, Prof. Dr. Halûk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı – EUERGETES – Festschrift für Prof. D. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburstag, haz. İ. Delemen – S. Gökay-Kepçe – A. Özdizbay – Ö. Turak, yay. Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırmaları Enstitüsü, Antalya, 2008, II, 1123-1134.
69) “Antoine – Ignace Melling İstanbul Panoraması Eskizi (18. Yüzyıl Sonu) / Sketch of An İstanbul Panorama (End of 18th Century)” ve “Montagu B. Dunn İstanbul Panoraması 1855 / Panorama of İstanbul 1855”, Uzun Öyküler.  Melling ve Dunn’un Panoramalarında İstanbul / Long Stories. İstanbul in the Panoramas of Melling and Dunn, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2008, 40-75, 78-113.
70) “Bir Fotoğraf Albümünün Penceresinden: Kudüs ve Gazze Sancaklarında Osmanlı Döneminin Sonlarında Yerleşimler ve Mimarlık / Throughh a Photographic Window: Settlements and Architecture in Jerusalem and Gaza Sanjaks during the Late Ottoman Period”, Üç Kitaplı Kentler. 19. Yüzyıl Fotoğraflarında Kudüs ve Kutsal Topraklar /  Cities of Three Books. Jerusalem and the Holy Land in 19th-Century Photographs, ed. Ekrem Işın, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2008, 36-51.
71) “Kıbrıslı Yalısı / Das Kıbrıslı Yalı / Kıbrıslı Yalı” ve “Mazlum Ağa Köşkü / Der Mazlum Ağa Köşkü / Mazlum Ağa Pavilion”, Ahşap İstanbul. Konut Mimarisinden Örnekler / İstanbuls Holzhäuser. Beispiele seiner historischen Wohnarchitektur / Wooden İstanbul. Examples from Housing Architecture, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2008, 294-299, 328-330.
72) “Tekkeler”, Geçmişten Günümüze Boğaziçi, yay. TAÇ Vakfı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2008, I, 183-220.
73) “Un Carrefour des Religions et du Mysticisme”, De Byzance à Istanbul. Un Port Pour Deux Continents, Paris, 2009, 229-237.
74) (A. V. Çobanoğlu ile), “Atmeydanı ve Çevresinde Osmanlı Mimarisi – Otoman Architecture in Atmeydanı and its Environs”, Hipodrom / Atmeydanı İstanbul’un Tarih Sahnesi – Hippodrome / Atmeydanı – A Stage for Istanbul’s History, ed. Krem Işın, yay. Pera Müzesi, İstanbul, 2010, II, 32-70 (kat. no: 1, 4, 5, 10, 17, 36, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 2, 53-55, 60-67, 69-87, 90-99, 101, 106, 107).
75) “Midilli’de Yeni Camii’nin Cephesindeki Kuşevi”, Şefkat Estetiği Kuş Evleri, ed. M. Aycı, yay. Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2010, 171-179.
76) “Prof. Dr. Baha Tanman İle Söyleşi”, Din ve Hayat, 8 (2010), 42-46.
77) “İstanbul’da Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Dini ve Mistik Hayat”, Bizantion’dan İstanbul’a. Bir Başkentin 8000 Yılı, yay. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul, 2010, 290-296.
78) “İznik’te Yakub Çelebi Türbesi”, Bizans ve Çevre Kültürler – Prof. Dr. S. Yıldız Ötüken’e Armağan, ed. S. Doğan – M. Kadiroğlu, yay. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A. Ş., İstanbul, 2010, 332-338.
79) “İstanbul’da Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti – Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2010, 156-179.
80) “Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Dinî ve Mistik Hayat”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti – Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2010, 312-317.
81) (V. Belgin Demirsar Arlı ile), “Ottoman Architecture and Decorative Arts in the 16th  and 17th  Centuries”, Exhibition on Ottoman Art. 16-17th  Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, ed. M. Baha Tanman – V. Belgin Demirsar Arlı, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul, 2010, 39-58.
82) “Piyale Paşa Külliyesi’nin yerleşim Düzeni ve Mimarisi”, Piyale Paşa Camii. 2005-2007 Restorasyonu, ed. M. Baha Tanman – İdris Bostan, Gürsoy Grup, İstanbul, 2011, 99-131.
83) “Classical Period Ottoman Architecture in Istanbul”, Capital of Cultures Istanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti – Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, 2010, 156-179.
84) “Religious and Mystical Life in Istanbul During the Ottoman Period”, Kültürler Başkenti İstanbul, Capital of Cultures Istanbul, ed. F. Başar, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti – Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul,  2010, 312-317.
85) “İstanbul Mevlevîhânelerinin Mimârîsi”, Keşkül, 19 (Haziran 2011), 50-65.
86)  “İlyas Bey Camii’ne İlişkin Bazı Düşünceler / Some Reflections on the İlyas Bey Mosque”, Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration, ed. M. Baha Tanman – Leyla Kayhan Elbirlik, yay. SÖKTAŞ, İstanbul, 2011, 87-92.
87) “Balat İlyas Bey Külliyesi Haziresindeki Mezartaşları / Tombstones in the Enclosed Cemetery of the İlyas Bey Complex”, Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration, ed. M. Baha Tanman – Leyla Kayhan Elbirlik, yay. SÇKTAŞ, İstanbul, 2011, 157-160.
88) “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı / Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty”, Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, ed. M. Baha Tanman, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011, 9-12.
89) “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’un Sosyal ve Kültürel Hayatındaki Yeri / The Social and Cultural Impact of the Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty on İstanbul”, Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, ed. M. Baha Tanman, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011, 43-65.
90) “Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki Mimari İzleri – Dini Yapılar / The Architectural Legacy of the Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul – Religious Buildings”, Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, ed. M. Baha Tanman, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011, 129-143.
91) “Türkiye’nin En Büyük Kabristanı Karacaahmet’in Tarihi Gelişimi”, İstanbul’da Karacaahmet Tarihi Mirası İçinde Şakirin Camii, ed. Önder Küçükerman, yay. Semiha Şakir Vakfı, İstanbul, 2011, 59-103.
92) “Mamluk Influences on the Architecture of the Anatolian Emirates”, The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria, ed. Doris Behrens-Abouseif, Mamluk Studies, vol. 1, Bonn University Pres, Goettinegen, 2012, 284-300.
93) “Les Muqabbiras dans l’Architecture Religieuse Musulmane”, Arab Historical Review for Ottoman Studies – Les Actes du 10e Congrès sur le Corpus d’Archéologie Ottomane 03-04 Décembre 2010, 43 (Décembre 2011), 125-142.
94) “Yok Olan Bir İstanbul Mahallesinin İzinde: Tophane ile Cihangi’in Sınırında Sakabaşı Mahallesi”, ed. Erkan Bora, İstanbul Araştırmaları Yıllığı, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 1 (2012), 171-191.
95) “Mevlevîhanelerinin ve Özellikle İstanbul Mevlevîhanelerinin Mimari Özellikleri”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı – İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 51-73.
96) “Bahariye Mevlevîhanesi’nin Tarihçesi ve Sosyokültürel Çevresi”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı – İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 75-84.
97) “Bahariye Mevlevîhanesi’nin Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı – İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 87-125.
98) “Bahariye Mevlevîhanesi’nin Haziresi”, Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, ed. M. Baha Tanman, yay. Girişimci İşadamları Vakfı – İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İstanbul, 2013, 127-137.
99) “Edirne’de Osmanlı Mimarisi”, Edirne, Kültür Konseyi, İstanbul, 2013, ——–.
100) “Türk Mimarisinde Mevsimler”, Kültürümüzde Mevsimler, İstanbul, 2013, dijital.
101) “Çorlulu Ali Paşa Külliyesi”, İstanbul’un Kitabı Fatih III – Eminönü II, İstanbul 2013, 76-81.
102) “Eminönü’ndeki Tarikat Yapıları”, İstanbul’un Kitabı Fatih II – Eminönü I,  yay. Fatih belediye Başkanlığı, İstanbul 2013, 346-363.
103) “Beylikler Dönemi Anadolu Türk Mimarlığının İncelenmemiş Bir Ürünü: Korkuteli Alâeddin Camii”, Beylikler Dönemi Kültür ve Sanatı Sempozyumu (16-17 Nisan 2003)-Bildiriler, yay. Sanat Tarihi Derneği, İstanbul, 2013.
104) “Une technique qui a été négligée dans l’étude de la décoration architecturale ottomane: la peinture sur treillis en bois”, Mélanges Pierre Pinon, Paris, 2013.
105) “Bayramî Tekkelerinin Mimari Özellikleri”, Hacı Bayram‐ı Velî Uluslararası Sempozyumu.
106) “Abdülmecid Dönemi Cami Mimarisinde Genel Bir Bakış Ve Aykırı Bir Örnek: Kahire’de Mehmed Ali Paşa Camii”, Sultan Abdülmecid ve Dönemi, yay. Milli Saraylar, İstanbul, 2013.
107) “Osmanlı Sûfîliğinde Çiçek Sembolizminin Sanata Yansıması: Sünbül ve Sünbüliyye Örneği”, Nurhan Atasoy’a Armağan, İstanbul, 2013.
108) “İstanbul Tekkeleri”, İstanbul, yay. İSAM, İstanbul, 2013
109) “Osmanlı Dönemi Boğaziçi Uygarlığı”, Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014.
110) “Ortaköy semtinin Tarihi Gelişimi ve Osmanlı Dönemi Eserleri”, Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014.
111) “Osmanlı Mimarisinde “Yalı-Camiler”, Büyük Mecidiye (Ortaköy) Camii. Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014.

Hazırlanmakta olanlar:
**) “Cave Phenomenon in the Sufi Architecture”, International Symposium on Caves.
Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,
yay. Kültür Bakanlığı – Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1993-1995.
254 madde
I. Cilt (1993): 42 madde
Abbas Halim Paşa Köşkleri
Abdal Ya’kub Tekkesi
Abdullah el-Hudrî Türbesi
Abdurrahman Çelebi Camii ve Türbesi
Abdurrahman Şamî Tekkesi
Abdülbaki Efendi Tekkesi
Abdüsselam Camii ve Tekkesi
Abdüsselam Tekkesi
Abid Çelebi Tekkesi
Abidin Paşa Türbesi
Adile Sultan Mektebi
Afganîler Tekkesi / Mimari
Afife Hatun Tekkesi
Ağa Hamamı
Ağaçayırı Mescidi ve Tekkesi
Ağaçkakan Mescidi ve Sıbyan Mektebi
Ağaçkakan Tekkesi
Ahmed Çelebi Mescidi
Akarca Mescidi ve Tekkesi
Akbaba Tekkesi
Akbıyık Mescidi ve Tekkesi
Alacaminare Tekkesi
Alâeddin Mescidi ve Tekkesi
Altuncuzade Tekkesi
Aşcı Ahmed Dede Türbesi
Aşık Paşa Külliyesi
Ataullah Efendi Tekkesi
Atik Valide Külliyesi
Atpazarı Tekkesi
Ayakapı Çeşmesi
Ayakapı Karakolu
Ayakapı Mescidi
Aydınoğlu Tekkesi
Aynî Ali Baba Tekkesi
Azaryan Köşkü
Aziz Efendi Tekkesi
Aziz Mahmud Hüdaî Külliyesi
Baba Ali Şah Tekkesi
Baba Cafer Türbesi ve Tekkesi
Baba Haydar Mescidi ve Tekkesi
Baba Sungur Tekkesi
Bahariye Mevlevîhanesi / Mimari
II. Cilt (1994):  26 madde
Bâlâ Külliyesi
Balçık Tekkesi
Baltacı Konağı
Başçı Mescidi, Tekkesi ve Çeşmesi
Başhavuz Köşkü
Bayıldım Köşkü
Bayram Paşa Külliyesi
Bedevîlik
Beşikcizade Tekkesi
Beykoz Çayırı Tekkesi
Buhara Tekkesi / Mimari
Bursa Tekkesi Mescidi
Büyük Bent Kasrı
Cafer Paşa Külliyesi
Cemaleddin Uşşakî Tekkesi
(Ö. T. İnançer ile) Cerrahîlik
Cezayirli Hasan Paşa Çeşmesi
Cezayirli Hasan Paşa Çeşmesi
Cihangir Tekkesi
Con Paşa Köşkü
Çamlıcalı Mehmed Efendi Tekkesi
Çavuşoğlu Köşkü
Çiftehavuzlar Kasrı
Çorlulu Ali Paşa Külliyesi
Darphane Köşkü
Darülkurralar
III. Cilt (1994): 36 madde
Daver Baba Tekkesi
Deniz Abdal Mescidi ve Tekkesi
Derunî Mehmed Efendi Tekkesi
Devatî Mustafa Efendi Tekkesi
Dırağman Külliyesi
Divanhaneler
Durmuş Dede Tekkesi
Düğümlü Baba Tekkesi
Ebu Şeybetü’l-Hudrî ve Hamdullahü’l-Ensarî Türbeleri
Ebu Zerrü’l-Gıfarî Türbesi
Ebubekir Ağa Çeşmeleri
Ebu’l-Fazl Efendi Camii
Eburrıza Tekkesi
Edhem Türbesi
Emir Buharî Tekkesi / Mimari (Ayvansaray)
Emir Buharî Tekkesi / Mimari (Edirnekapı dışı)
Emir Buharî Tekkesi / Mimari (Fatih)
Emir Buharî Tekkesi (Unkapanı)
Ertuğrul Tekkesi
Eyüb Sultan Külliyesi
Ferruh Kethüda Camii ve Tekkesi
Galata Mevlevîhanesi / Mimari
Galatasaray Hamamı
Gülhane Kasrı
Gülşenîlik
Gülustu Kadınefendi Türbesi
Gümüşhanevî Tekkesi
Güzelce Mahmud Paşa Çeşmesi
Hacı Beşir Ağa Külliyesi
Hacı Evhad Külliyesi
Hacopulo Köşkü
Hafir Türbesi
Hallaç Baba Tekkesi
Halvetîlik
Hasan Çelebi Mescidi
Hasan Hüsnü Paşa Tekkesi, Kütüphanesi ve Türbesi
IV. Cilt (199): 42 madde
Haseki Hamamı
Hasırîzade Tekkesi
Haşim Efendi Tekkesi / Mimari
Hatuniye Tekkesi
Helvaî Tekkesi / Mimari
Hırka-ı Şerif Camii
Hulusi Bey Köşkü
Hünkâr İmamı Köşkü
Hünkâr Kasırları
Hünkâr Mahfilleri
Hüsameddin Uşşakî Tekkesi
Hüsrev Paşa Külliyesi
İlyasko Köşkü
İlyasko Yalısı
İmaretler
İmrahor Köşkü
İshak Paşa Camii
İshak Paşa Hamamı
İskender Paşa Külliyesi
İslam Bey Mescidi ve Tekkesi
İsmet Efendi Tekkesi
Ka’b Türbesi
Kadem-i Şerif Tekkesi
Kadirîhane Tekkesi
Kahvecibaşı Konağı
Kalender Kasrı ve Bahçesi
Kalenderhane Tekkesi / Mimari
Kalvokeresis Köşkü
Kâmil Efendi Tekkesi
Kaptan Paşa Konağı
Kara Baba Tekkesi
Karaabalı Tekkesi
Karabaş Tekkesi
Karaca Ahmed Türbesi ve Tekkesi
Kartal Baba Tekkesi
Karyağdı Tekkesi / Mimari
Kasımpaşa Mevlevîhanesi
Kaşgarî Tekkesi / Mimari
Kaygusuz Tekkesi
Kayıkhaneler
Kaymakçı Tekkesi
Keşfî Cafer Efendi Tekkesi
V. Cilt (1994): 36 madde
(S. Eyice ile) Koca Mustafa Paşa Külliyesi
Koruk Tekkesi
Kozyatağı Tekkesi
Köçeoğlu Köşkü
Körükçü Tekkesi
Kurban Nasuh Mescidi ve Tekkesi
Kurşunlu Mahzen Köşkü
Kuşadalı Tekkesi
Küçük Ayasofya Tekkesi
Küçük Efendi Külliyesi
Laleli Baba Türbesi
Lokmacı Tekkesi
Maarifî Tekkesi
Mahmud I Çeşmesi
Mahmud Celaleddin Efendi Türbesi
Mehmed Emin Efendi Tekkesi
Mehmed Şemseddin Efendi Tekkesi
Mercimek Tekkesi
Merkez Efendi Külliyesi
Mesnevîhane Tekkesi
Meziki Köşkü
Mimar Acem Camii ve Tekkesi
Mimar Sinan Hamamı
Mimar Sinan Tekkesi
Mirza Baba Tekkesi
Mirzazade Camii ve Kütüphanesi
Mizzi Köşkü
Molla Çelebi Camii
Molla Çelebi Tekkesi
Muhammed el-Ensarî Türbesi
Muhsine Hatun Mescidi ve Tekkesi
Murad Buharî
Murad Buharî Tekkesi
Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi
Murad Paşa Külliyesi
Mustafa Paşa Tekkesi
VI. Cilt (1994): 34 madde
Muzurus Paşa Köşkü
Nalçacı Tekkesi
Nasuhî Tekkesi
Neccarzade Tekkesi
Nisbetiye Kasrı
(Ö. T. İnançer ile) Nureddin Cerrahî
Nureddin Cerrahî Tekkesi
Oğlanlar Tekkesi
Özbekler Tekkesi
Pazar Tekkesi
Perişan Baba Tekkesi
(Y. Demiriz ile) Piyale Paşa Külliyesi
Ralli Köşkü
Ramazan Efendi Camii ve Tekkesi
Raufî Tekkesi
Resmî Efendi Tekkesi
Rıfaî Asitanesi
Sabuncakis Köşkü
Saçlı Emir Tekkesi / Mimari
Saffet Paşa Yalısı
Salı Tekkesi
Saliha Sultan Çeşmesi (Silivrikapı)
Saliha Sultan Çeşmesi (Tophane)
(S. Eyice ile) Sancaktar Hayreddin Mescidi ve Tekkesi
Sandıkçı Edhem Efendi Tekkesi
Sarmaşık Tekkesi
Selami Ali Efendi Tekkesi (Fıstıkağacı)
Selami Ali Efendi Tekkesi (Kısıklı)
Selami Ali Efendi Tekkesi (Selamsız)
Selimiye Tekkesi
Semerci İbrahim Efendi Tekkesi
Sertarikzade Tekkesi
Seyyid Nizam Tekkesi
Sinan Erdebilî Tekkesi
VII. Cilt (1994): 35 madde
Sinanîlik
Sivasî Tekkesi
Sofular Tekkesi
Subhi Paşa Konağı
Sünbül Efendi Tekkesi
Şah Sultan Camii ve Tekkesi
Şahkulu Sultan Tekkesi
Şazelî Tekkesi
Şazelîlik
Şevkiye Köşkü
Şeyh Hüseyin Efendi Tekkesi
Şeyh Nevruz Tekkesi
Şeyh Selami Efendi Tekkesi
Şeyh Vefa Külliyesi
Şeyhülislâm Mehmed Arif Efendi Türbesi
Şeyhülislâm Tekkesi
Tahir Ağa Tekkesi
Taşcı Tekkesi
Tekkeler
Uşşakîlik
Ümmî Sinan Tekkesi (Eyüp)
Ümmî Sinan Tekkesi (Şehremini)
Üsküdar Mevlevîhanesi
Vezir Tekkesi
Yağcızade Tekkesi
Yahya Efendi Tekkesi
Yaldızlı Tekke
Yalı Köşkü
Yavedud Tekkesi
Yenikapı Mevlevîhanesi / Mimari
Yıldız Dede Tekkesi
Zerdecizade Hüseyin Efendi Tekkesi
Zeyneb Hanım Konağı
Zeynîlik
Zihgirci Kemaleddin Mescidi ve Tekkesi
Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,
yay. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, I-II, İstanbul, 1999.
14 madde

I. Cilt: 9 madde
Alaaddin (el-Hâc), 185-1888.
Ali (Hacı), 193.
Ali b. Hüseyin, 196-197.
Ebubekir Dımeşkî, 385-386.
Hacı b. Musa, 496-498.
Hasan b. Abdullah, 531-532.
İbni Süleyman Ladikî, 610.
İsmail Bey (Serezli), 662.
İvaz Paşa (Hacı), 682-685.
II. Cilt: 5 madde
Mehmed Elif Efendi (Hasırîzade, Şeyh), 131-132.
(İ. A. Yüksel ile) Muslihiddin (Usta), 262-265.
Ömer b. İbrahim, 421-422.
Sinaneddin Ahmed b. Ebubekir, 545-546.
Yusuf Muhlis Paşa (Serezli), 685-686.
İslâm Ansiklopedisi,
yay. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1988’den itibaren.
103 madde
1. Cilt (1988):  6 madde
Abdal Mûsâ Tekkesi (Elmalı)
Abdal Yâkub Tekkesi (İstanbul)
Abdurrahman Şamî Tekkesi (İstanbul)
Abdüsselâm Tekkesi (İstanbul/Koska)
Abid Çelebi Tekkesi (İstanbul)
Afganîler Tekkesi (İstanbul)
2. Cilt (1989): 4 madde
Ahmed Raufî
Akbaba Tekkesi (İstanbul)
Akbıyık Mescidi ve Tekkesi (İstanbul)
Altuncuzade Tekkesi (İstanbul)
3. Cilt (1991): 2 madde
Arakıyye
Âsitâne
4. Cilt (1991):10 madde
Atâ Efendi Tekkesi (İstanbul)
Atik Vâlide Sultan Külliyesi (İstanbul)
Atpazarî Tekkesi (İstanbul)
Ayas Ağa Külliyesi (Amasya)
Aydınoğlu Tekkesi (İstanbul)
Azebler Namazgâhı (Gelibolu)
Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi (İstanbul)
Baba Haydar Camii ve Tekkesi (İstanbul)
Bahariye Mevlevîhanesi (İstanbul)
Bâlâ Külliyesi (İstanbul)
5. Cilt (1992): 4 madde
Balat Camii ve Tekkesi (İstanbul)
Bandırmalızade Tekkesi (İstanbul)
Bayram Paşa Külliyesi (İstanbul)
Beşiktaş Mevlevîhanesi (İstanbul)
7. Cilt (1993): 2 madde
Cemâlîzade Tekkesi (İstanbul)
Cihanoğlu Külliyesi (Aydın)
8. Cilt (1993): 6 madde
Çakır Ağa Konağı (Ödemiş/Birgi)
Çorlulu Ali Paşa Külliyesi (İstanbul)
Danişmendliler / Sanat
Dârülhadîs / Mimari
Dârülhadîs Camii (Amasya)
Dârülkurra / Mimari
9. Cilt (1994): 5 madde
Demir Baba Tekkesi (Bulgaristan)
Divan Edebiyatı Müzesi (İstanbul)
Divanhane
Dönme Dolap
Drağman Külliyesi (İstanbul)
10. Cilt (1994): 2 madde
Eburrızâ Tekkesi (İstanbul)
Edebâlî Zâviyesi (Bilecik)
11. Cilt (1995): 7 madde
Emîr Buhârî Tekkesi (İstanbul/Fatih)
Emîr Buhârî Tekkesi (İstanbul/Edirnekapı dışı)
Emîr Buhaârî Tekkesi (İstanbul/Ayvansaray)
Emîr Buhârî Tekkesi (İstanbul/Unkapanı)
Emîr Sultan Külliyesi (Bursa)
Emîr Hanı (Bursa)
Ertuğrul Gazi Camii ve Türbesi (Bilecik/Söğüt)
12. Cilt (1995): 2 madde
Fâtih Paşa Camii (Diyarbakır)
Fethi Ahmed Paşa Yalısı (İstanbul)
13. Cilt (1996): 2 madde
Galata Mevlevîhanesi (İstanbul)
Gedik Ahmed Paşa Külliyesi (Afyon)
14. Cilt (1996): 8 madde
Geyikli Baba Külliyesi (Bursa/İnegöl/Babasultan)
Gülhane Kasrı (İstanbul)
Gümüşhanevî Tekkesi (İstanbul)
Güzelce Mahmud Paşa Çeşmesi (İstanbul)
Hâcet Penceresi
Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi (Ankara)
Hacı Bektâş-ı Velî Külliyesi (Nevşehir/Hacıbektaş)
Hacı Halil Paşa Medresesi (Amasya/Gümüşhacıköy/Gümüş)
15. Cilt (1997): 2 madde
Hala Sultan Tekkesi (Kıbrıs/Magosa)
Halvethane
16. Cilt (1997): 2 madde
Hankah
Hasırîzade Tekkesi (İstanbul)
17. Cilt (1998): 1 madde
Hırka-i Şerif Camii (İstanbul)
18. Cilt (1998): 4 madde
Himmet Efendi Tekkesi (İstanbul)
Hindîler Tekkesi (İstanbul)
Hücre / mimarlık
Hüsameddin Uşşakî Tekkesi (İstanbul)
19.Cilt (1999):  1 madde
Hüsrev Paşa Külliyesi (İstanbul)
24.Cilt (2001): 5 madde
Kâdirîhâne Tekkesi (İstanbul), 129-131.
Kalenderhâne, 249-250.
Karamanoğulları / Mimari, 460-462.
Kasımpaşa Mevlevîhânesi, 554-555.
Kasr-ı Hümâyun, 573-575.
26. Cilt (2002): 1 madde
Kuşadalı Tekkesi (İstanbul), 470.
27. Cilt (2003):1 madde
Mahfil, 331-333.
28. Cilt (2003): 1 madde
Ma’rifiyye, 62-63.

29. Cilt (2004): 2 madde
Merkez Efendi Külliyesi (İstanbul), 202-205.
Mesnevîhâne Tekkesi (İstanbul), 334-336.
31. Cilt (2006): 1 madde
Murad Molla Külliyesi (İstanbul), 187-188.
32. Cilt (2006): 1 madde
Nasûhî Tekkesi (İstanbul), 430-431.
33. Cilt (2087): 2 madde
Nûreddin Cerrahî Tekkesi (İstanbul), 253-256.
Oğlanlar Tekkesi (İstanbul), 319-320.
34. Cilt (2007): 4 madde
1. Özbekler Tekkesi (İstanbul-Kadırga), 121-123.
2. Özbekler Tekkesi (İstanbul-Üsküdar), 123-124.
3. Piyâle Paşa Külliyesi (İstanbul), 297-301.
4. Resmî Tekkesi (İstabul), 584-585.
35. Cilt (2008): 1 madde
1. Rifâî Âsitânesi (İstanbul), 98-99.
36. Cilt (2009): 4 madde
Saruhanoğulları / Mimari, 173-174.
Selâmi Ali Efendi Tekkesi (İstanbul), 349-350.
Selâmi Efendi Tekkesi (İstanbul), 350-351.
Selimiye Tekkesi (İstanbul), 438-439.
37. Cilt (2009): 3 madde
Sivâsî Tekkesi (İstanbul-Sultanselim), 287-288.
Sivâsî Tekkesi (İstanbul-Eyüp), 288-289.
Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi (İstanbul-Kadırga), 360-363.
38. Cilt (2010): 3 madde
Süleyman Paşa Camii ve Türbesi (Bolayır), 101-102.
Süleymaniye Külliyesi (Şam), 119-121.
Şahkulu Sultan Tekkesi (İstanbul), 286-289.
39. Cilt (2010): 3 madde
Şeyh Murad Tekkesi (İstanbul), 62-64.
Şeyhülislâm Mustafa Efendi  Tekkesi (İstanbul), 96-97.
Tâhir Ağa Tekkesi (İstanbul), 394-395.
40. cilt (2011): 1 madde
1. (S. Parlak ile) “Tekke”, 368-379.
43. Cilt (2012): 3 madde
1. “Manisa Ulcamii” (“Ulucami” maddesi içinde), 110-111.
2. “Ümmî Sinan Tekkesi (İstanbul-Eyüp ve Şehremini), 311-414.
3. “Üsküdar Mevlevîhânesi”, 372-374.
Kitap editörlükleri:
1) (V. Belgin Demirsar Arlı ile), Exhibition on Ottoman Art. 16-17th  Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire, yay. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul, 2010.
2) (İdris Bostan ile), Piyale Paşa Camii. 2005-2007 Restorasyonu, yay. Gürsoy Grup, İstanbul, 2011.
3) Nil Kıyısından Boğaziçi’ne. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki İzleri / From the Shores of the Nile to the Bosphorus. Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha Dynasty in İstanbul, yay. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,  İstanbul, 2011.
4) (Leyla Kayhan Elbirlik ile), Balat İlyas Bey Külliyesi. Tarih Mimari Restorasyon / İlyas Bey Complex. History Architecture Restoration, yay. SÖKTAŞ, İstanbul, 2011.
5) Mevlevî Dünyasında Bahariye Mevlevîhanesi, yay. İSTEV, İstanbul, 2013.
6) Büyük Mecidiye (Ortaköy Camii ve 20211-2013 Restorasyonu, Kuveyt Türk, İstanbul, 2014
Çeviri:
* Chebab, H., “Ancar’daki Emevî Sarayları/Prenslerin Yazlık İkametgâhları”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 3(Eylül 1988), 85-91.
Katıldığı Kazılar: İÜ İznik Çini Fırınları Kazısı (Prof. Dr. Oktay Aslanapa başkanlığında, Prof. Dr. Ara Altun yönetiminde çini fırınları kazısında kazı, yüzey araştırması ve envanter çalışmaları) ,1992.
Bildiri, Seminer, Konferans ve Toplantılar.

Dersler:
Osmanlı Mimarlığı I
Anadolu’da Beylikler Devri Türk Mimarlığı I
Anadolu’da Beylikler Devri Türk Mimarlığı I
İslam Öncesi İran ve Mısır Sanatı
19. yy Türk Mimarlığı (Yüksek Lisans)
Osmanlı Sanatı Araştırmaları (Doktora)
Osmanlı Mimarlığı’nda Yerel Üsluplar (Doktora)
Seminer (Doktora)
Yürüttüğü tezler:
Yüksek Lisans Tezleri:

1) Fatma BAŞPINAR
Batılılaşma Dönemi İstanbul Medreseleri (adayın Eylül 1998’de vefatı nedeniyle tamamlanamadı).

2) S. Farûk GÖNCÜOĞLU,
Kasımpaşa-Silahtarağa Arasındaki Kıyı Şeridinin Tarihi Gelişimi, Özellikleri ve Mimari Eserleri

3) Hülya ATAŞLIOĞLU TEKDAL,
İstanbul Arkeoloji Müzeleri/Eski Şark Eserleri Müzesi’nde ve Bazı Özel Koleksiyonlarda Bulunan Uşeptiler

4) İsmail  ORMAN,
XVI. Yüzyıl İstanbul Türbelerindeki Çini Süsleme Programları

5) Burcu ALARSLAN,
Tersane (Aynalıkavak) Sarayı’nın Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri

6) Emine KIRIKÇI
Anadolu Selçuklu Sanatında Güneş, Ay ve Yıldız Motiflerinin Simgesel Değeri

7) Reyhan METE
Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman Sanatlarında Kudüs İmgesi (28.04.2005)
8 ) Hidayet ARSLAN
Osmanlı Mimarisinde Tavan Göbekleri (15.09.2005)

9) Hümeyra ULUDAĞ SHARRAWI
Osmanlı Hat Sanatında Tekke Yazıları (05.05.2005)

10) Sevgi GEL
Heybeliada Konut Mimarlığı (04.05.2006)

11) Zeynep  AYDEMİR
Burgazada Konutlarında Cephe Düzenlemeleri ve Bezemeleri (03.5.2007)

12) Ferhan TEKİNMİRZA
19. Yüzyıl Osmanlı Konut Mimarlığında Süsleme Programının Değişimi (17.04.2008)

13) İdil ZAMBAK
Küçük Efendi Külliyesi (01.04.2010)

14) Özgen KURT
Kaleiçi’nin (Antalya) Kuruluşundan 16. Yüzyıla Kadar Mekansal Değişimi (17.12.2010)
Doktora Tezleri:

1) Barihüda TANRIKORUR (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Türkiye’deki Mevlevîhanelerin Mimari ve Süsleme Özellikleri
2) Vera BULGURLU
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Bulunan Bizans Kurşun Mühürlerinden Bir Grubun Değerlendirilmesi
3) Nicole Silvia KANÇAL
Kırım, Bahçesaray’daki Han Sarayı’nın Yerleşim Düzeni ve Mimarisi (23.12.2004)

4) Tarkan OKÇUOĞLU
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Duvar Resimlerinde Mimari ve Kent Betimlemeleri
5) Gülberk BİLECİK
Ayverdi Haritası’nın Işığında XIX. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda İnşaat Faaliyetleri (09.12.2004)
6) Sevgi PARLAK
Osmanlı Öncesi Anadolu Kaleleri (Aralık 2010)
7) Ayşe DENKNALBANT
Osmanlı Öncesi Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephelerin Gelişimi (Anadolu, İran, Azerbaycan, Hindistan) (03.12.2010)

8 ) Özlem Nurben ÖZTOKSOY
16. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Hint-Babür Kumaş Sanatları Etkileşimleri (28.06.2007)
9) Akın TUNCER
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemleri Süsleme Sanatlarında Aslan Motifi
10) Arzu AKKAYA
19. ve 20. Yüzyıl Sanat Üsluplarının Osmanlı Sanat Dergilerine Yansıması (03.05.2007)
11) Özlem İLBAN
II. Mahmud Dönemi Askeri Islahat Sürecinde Ortaya Çıkan Kışla Yapıları ve Mimari Özellikleri
İletişim:
E-Mail:  bahatanman@hotmail.com
Adres: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Beyazıt-İSTANBUL
Telefon: +90 212 455 57 00 /15727

HABERLER
HABERLER

Cevap Bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz